Historie

     Samostatná obec Klánovice byla založena 27.února 1920, ale již 31.července tohoto roku bylo obecní správní komisí usneseno založit pro první pomoc v nahodilém neštěstí Dobrovolný ochranný sbor, který se později měl stát Sborem hasičským a ochranným. Ač se jednalo o myšlenku velice ušlechtilou, tak v podstatě nedošla praktického naplnění, jelikož založený sbor měl pouze 10 členů zakládajících, 55 přispívajících, ale ani jednoho činného. Přesto byl od místních majitelů vil vybírán roční poplatek 10 Kč na tento sbor.

     V polovině r.1930 vzalo si za povinnost několik zdejších občanů svolat místní veřejnost, za účelem zřízení Sboru dobrovolných hasičů. Konalo se několik rad a dne 31.srpna 1930 ustaven byl sbor na ustavující valné hromadě. Prvním starostou sboru byl zvolen br. Fr. Bulín, velitelem br. Jos. Jilich. Zaregistrování a uznání brandýskou župou do které Klánovice, co by součást okrsku Jirny spadaly se uskutečnilo až 3.září. Na další schůzi 16.listopadu byl zvolen zábavní výbor, jehož náplní byla divadelní představení, zábavy a plesy.

     V srpnu 1931 vzato s povděkem na vědomí, že obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení motorové stříkačky firmy Holeček. Dne 13.září se konala slavnost odevzdání stříkačky od obce sboru hasičskému. Kmotrou při slavnosti byla paní Karolína Křížková, choť starosty obce. Dvoukolová stříkačka motorová, která představovala v té době co se týče výkonu i ceny špičky na trhu, dává 1 800 l/min, na dálku až 1,5 km s dostřikem 35 m. Do dnešního dne je v majetku SDH.

     Po předání stříkačky nastala teprve vlastní činnost sboru – výcvik činných členů v obsluze stroje. Sbor vlastnil již stříkačku, bylo tedy logické, že vyvstala otázka za čím ji dopravovat. Proto 19.prosince bylo výborem schváleno zakoupiti a zaplatiti ze sborové pokladny 4 500 Kč za automobil Praga-Grand ve valníkovém provedení.

     Jelikož valníkový vůz nebyl pro hasiče ideální, uvažovalo se o přestavbě na hasičský speciál u firmy Mára. Nakonec v srpnu 1932 na výborové schůzi bylo schváleno koupě osobního vozu Praga-Grand po továrníku Bondým, který jej používal na závody a byl přestavěn na dopravní speciál pro sbor. Tento potom sloužil klánovickým hasičům až do května 1945, kdy byly spolu s vozem samarity v Šestajovicích sovětským tankem, který jim nedal přednost, zcela zničeny.

     V únoru 1934 na IV. řádné valné hromadě za přítomnosti zástupců župy, bylo uděleno župou čestné starostenství sboru a bronzová plaketa br. Josefu Jilichovi (ten požádal pro dlouhodobé onemocnění o uvolnění z funkce). Ve volbách novým starostou sboru zvolen br. Boh. Patočka a velitelem br. Fr. Kratochvíl.

     Sbor měl 80 členů, z toho 1 čest. starosta, 14 činných, 4 zakládající, 49 přispívajících a 12 členů dramatického odboru. V červenci se konala ustavující schůze divadelního odboru. Sbor zasahoval při požáru v Šestajovicích a 5 požárech lesních.

     Na konci roku 1937 se sbor ocitl bez starosty i velitele. Starosta br. Patočka zemřel a ještě před tím velitel a jeho náměstek rezignovali na své funkce. K tomu se také připojil neutěšený finanční stav, který téměř znemožňoval provoz sboru. Situace byla natolik kritická, že se uvažovalo o jeho zrušení.

     V lednu 1938 konána členská schůze, přípravy k valné hromadě a návrh na kandidátku doplňovacích voleb, dále řešena další existence sboru. V únoru konána VIII. řádná valná hromada. Starosta sboru ani jeho zástupci zvoleni nebyli a po rušné debatě usneseno svolat novou valnou hromadu. 5.března na pokračování valné hromady byli provedeny doplňovací volby a nakonec zvolen starosta br. Křížek Fr. a velitelem br. Karásek Jin.

      Rok 1939 okupace Československé republiky Německem. 20.května 1939 na valné hromadě schváleny nové sborové stanovy, sestavené Zemskou hasičskou jednotou v Čechách. Zároveň byla pozastavena ostatní činnost sboru, vládním nařízením, to znamená, že kromě členů činných a předsednictva činnost ostatních činovníků a dramatického odboru byla pozastavena. Cvičení sboru budou zahájena až po opuštění školní budovy německým vojskem. V září Zemská jednota vydala nařízení o vyškrtnutí neárijských členů ze sboru. Dále bylo s okamžitou platností zakázáno používání dosavadních hasičských i samaritánských znaků. Veškerá vozidla musela být vybavena zatemněním světlometů. Z důvodů úspor pohonných hmot bylo zakázáno předvádění hasičských strojů a konání hasičských závodů.

     Od začátku roku 1940 opět zahájil činnost divadelní odbor a v březnu obnoveno cvičení mužstva. V březnu 1942 byla provedena okresní přehlídka při níž se dostalo pochvalného uznání našemu sboru. Dle nařízení, cvičení sboru budou se konat pod dozorem četnictva. Obecním úřadem byli jmenováni členové výpomocných sil sboru, z kterých bylo utvořeno 7 družstev po 7 členech. Divadelní odbor každý rok nastudoval několik představení (většinou veselohry nebo operety) a uváděl je nejen v Klánovicích, ale i okolních obcích. Poslední divadelní představení bylo sehráno 10.9.1942 v Hor. Počernicích. Zabráním místnosti v restauraci „u Patočků“ pro Hitler-jugend byla další činnost divadelního odboru znemožněna a zřízením jídelny pro německé vojsko bylo jeviště rozebráno, prkna a jiný materiál upotřeben nebo spálen v kuchyni.

     Dne 23.dubna 1944 na výroční schůzi povstáním byla uctěna vzpomínka na zemřelého čestného starostu sboru br. Jos. Jilicha. Br. Fr. Křížek pokusil se ospravedlnit za důtku, která mu byla udělena pro neplnění povinností jakožto starosty sboru a nakonec uznal za moudré vzdát se funkce.

      Od 5. do 19. května 1945 nepřetržitá denní a noční pohotovostní služba. Dne 7.5. podniknut útok pancéřovou pěstí na budovu obecního úřadu, kde se skrylo několik členů sboru, zraněn nebyl nikdo. Německým důstojníkem nařízen nástup činného členstva, aby se oznámilo občanstvu, že veškeré zbraně které byly 5.5. odebrány německému vojsku musí býti odevzdány. Jako rukojmí byli velitel, jednatel a starosta obce. Zbraně byly vráceny. 10.5. při vjezdu Rudé armády do Šestajovic došlo ke srážce ruského tanku s naším dopravním vozidlem, které bylo zcela rozbito, srážka dopadla pro mužstvo dobře. Dále kopání hrobu pro ruského kapitána, který byl zákeřně zastřelen ze stromu, v nočních hodinách sborem pohřben. 11.5. kopání hrobu a pohřbení ruského vojína. Dne 12.5. MNV uvolnil pro potřebu sboru dva osobní automobily, Lady Praga a Oplet Kapitán, který byl při jízdě do Českého Brodu téhož dne zabaven Rudou armádou. 18.5. při pálení slamníků po německé armádě došlo k výbuchu ukrytého ručního granátu, při čemž byl zraněn br. Jan Distl.

     V říjnu se velitel sboru br. Karásek odstěhoval do Dol. Gruntu. V srpnu propůjčený vůz ONV v Brandýse nad Labem pro hasičskou dopravu (Rapid-Škoda) byl v listopadu majitelem p. Sv. Bohanesem z Brna odebrán. Nyní je H.S. bez jakýchkoliv dopravních prostředků. V doplňovacích volbách zvolen nový starosta sboru br. Jar. Jilich velitel sboru Kar. Hiršl Ke konci roku má sbor 26 činných členů, z toho jsou 4 členové samarity.

     V prosinci 1946 konečně po dlouhodobě trvajících žádostech měl sbor možnost koupi dopravního vozu. Od Červeného kříže zakoupil sanitní vůz Phänomen Granit 27 za 27.720,-Kčs, který nechal sbor upravit na hasičské dopravní vozidlo. Tento automobil sloužil ve sboru až do 70 let minulého století.

     Změnou územní správy jež vstoupila v platnost 1.ledna 1949 nyní HS Klánovice spadal pod OHJ č.43 Praha-venkov-sever Čakovice. Velitelem sboru zvolen br. Lad. Koutský. HS měl ke konci roku celkem 42 členů, z toho 26 mužů činných, 7 žen a 9 dorostenců.

      V neděli 17.září 1950 za účasti celého okrsku OHJ č.43 místní HS oslavil 20 let svého trvání s celodenním programem. HS měl v roce 1950 3 požární družstva mužů po 9 členech a 1 požární družstvo dorostu.

      V roce 1951 na základě nových organizačních směrnic změnil Hasičský sbor název na Místní jednotu Československého svazu hasičstva. Na valné hromadě MJ zvoleni :
Předseda Jilich Jar., velitel Koutský Lad.

      Začátkem roku 1954 nové ustanovení okrsků a jejich velitelů ČSPO okresu Praha-sever. I. okrsek – velitel Koutský Lad. (Klánovice) Sbory :   Dol. Počernice, Kyje, Hor. Počernice, Chvaly, Svépravice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Hostovice. MJ ČSPO měla v roce 1955 64 členů, 43 mužů, 3 ženy a 1 žákovský kroužek PO s 18 žáky.

      Dne 21.června 1957 na návrh okresní inspekce SPD byla sboru přidělena od rady Hlavního města Prahy, oddělení CO požární cisterna CAS 16 – Praga RN s vybavením.

      Novým předsedou MJ ČSPO v roce 1958 zvolen Budina Bohumil. V roce 1960 územním členěním státu zvětšily se podstatně i nově zřízené okresy. V důsledku utvoření okresu Praha-východ projednal OV ČSPO organizační rozdělení okresu na 16 okrsků. Okrsek č.3 Jirny : velitel Karel Alexandr (Nové Jirny), instruktor Lad.Koutský (Klánovice) Sbory: Jirny, Nov. Jirny, Horoušany, Nehvizdy, Zeleneč, Mstětice, Šestajovice, Klánovice, Svépravice, Chvaly a Hor. Počernice

     Koncem roku bylo sboru přiděleno za CAS 16 – Praga RN (viz. obrázky výše, jsou pouze ilustrační) nové požární vozidlo, teréní automobil CAS 16 – Praga V3S (viz.obrázky níže, jsou pouze ilustrační). Na celém okrese Praha-východ to byl jediný takový stroj. MJ čítá 38 mužů, 4 ženy a 18 žáků, celkem 60 členů.

      Ve dnech 17. a 18.června 1961 se v Klánovicích na hřišti u koupaliště konalo okresní kolo soutěže žákovských družstev, dorostu, žen, mužů, družstev PÚ a přebor jednotlivců. V témže roce byla také slavnostně otevřena nová požární zbrojnice na které členové MJ odpracovali stovky brigádnických hodin.

     V r. 2007 až 2008 byla zbrojnice částečně přestavěna, byly zvýšeny stropy u dvou garážových stání a vybavena novými garážovými vraty. Při oslavách 80 výročí založení sboru v r. 2010 předal 1 nám. primátora hl. m. Prahy JUDr. R. Blažek sboru historický prapor. O rok později v září 2011 byl jednotce sboru přidělen od MP jeep Nissan-Patrol, který byl přestavěn na požární automobil. Primátor hl. m. Prahy MUDr. B. Svoboda vozidlo nejdříve pokřtil a potom jednotce slavnostně předal.

     Současný SDH pravidelně zapojuje děti z Mateřské a Masarykovi základní školy do celostátní soutěže PO očima dětí. Dále pomáhá při akci Běhu naděje a mnoha dalších. V záři sbor pořádá zábavné odpoledne s hasiči. K roku 2020 má SDH cca 90 Členů.

     Výjezdová jednotka SDH má k roku 2020 16 členů. Zajišťuje hašení požárů, poskytnutí předlékařské pomoci, záchranu a evakuaci osob a obsluhu speciálních záchranných prostředků. Jednotka má ve výzbroji dva cisternové vozy CAS 32 Tatra 148 a CAS 16 Iveco Magirus, Dopravní automobil Nissan Patrol a požární plošinu Tatra 148.